PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

DRON – hračka alebo významný pomocník?

Bezpilotné lietadlo niekedy UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle alebo tiež  dron z anglického drone (bzučanie) je lietadlo bez posádky, ktoré môže byť riadené na diaľku alebo lietať samostatne pomocou naprogramovaného letového harmonogramu.

Bezpilotné lietadlá sa používajú často v armáde k prieskumným či útočným letom. Používajú sa tiež k mnohým civilným úlohám, napríklad k haseniu požiarov, policajným sledovaniam alebo prieskumom teréne.

V poslednej dobe sa drony začínajú uplatňovať veľmi často aj v ostatných civilných oblastiach. Využívajú sa predovšetkým pri monitoringu technického stavu budov a stavieb (bytové domy, priemyselné komplexy, nákupné centrá, mosty a podobne), využitie nachádzajú aj pri kontrolách systémov rozvodov energií. Nesmieme zabudnúť ani na oblasť modelárstva.

Rozmach dronov je daný nielen rozvojom špičkových technológií riadenia od vlastných procesorov, cez veľmi kvalitné polohové snímače a systému GPS. Prelom prináša ich miniaturizácia, znižovanie energetickej náročnosti. Veľký význam má aj rastúca účinnosť elektromotorov a minimalizácia batérií, pri zvyšovaní jej kapacity. Veľkú úlohu hrá aj rastúci počet vyrobených kusov, vďaka čomu prudko klesá cena. Sú tak dostupnejšie ďaleko väčšiemu okruhu zákazníkov.

V praxi sa stretávame s pojmom kvadroptéra. To je bezpilotné lietadlo (dron) so štyrmi vrtuľami. Počet vrtúľ môže byť vyšší a je závislý v plánovanom použití, predovšetkým však výrobcom. Najskôr až čas ukáže, koľko vrtúľ je optimálnych.

Základné členenie

Z pohľadu legislatívy je hlavným kritériom váha. Drony teda delíme do týchto základných skupín:

 • Do 0,91 kg
 • Od 0,91 kg až 7 kg
 • Od 7 kg až 20 kg
 • Nad 20 kg

Nevyhnutné je upozorniť, že všetky podliehajú legislatívnym pravidlám.

Pokiaľ lietame pre potešenie alebo pre svoju potrebu realizujeme napríklad snímkovanie alebo videozáznam a náš dron/bezpilotné lietadlo má váhu do 20 kg, primárne podliehame zákonu o ochrane osobných údajov. Pri lietadlách do 0,91 kg nie sú dokonca definované ani špecifické vzdialenosti od prekážok a osôb. Tu platia pravidlá bezpečnosti, respektíve neohrozenia. Pri dronoch s hmotností od 0,91 kg do 20 kg sú už definované špecifické vzdialenosti.

Všetky v súčasnosti platné podmienky a požiadavky na prevádzku bezpilotných lietadiel nad územím Slovenskej republiky sú uvedené predovšetkým v Doplnku X, Leteckého predpisu L2 – Pravidla lietania. Podmienky o leteckej prevádzke sa riadia podľa Zákona 49/1997 Zb., o civilnom letectve.

V prípade komerčného využití je tiež nevyhnutné vlastniť správne živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona.

Upozornenie:
V prípade použitia bezpilotného lietadla akejkoľvek váhovej kategórie pre komerčné využitie je nutné splniť všetky podmienky ako pri lietadlách nad 20 kg. Pri nedodržaní pravidiel hrozí vysoká pokuta.

Základná legislatíva

 • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon);
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel v platnom znení;
 • Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ktorou sa vydáva predpis L 2 Pravidlá lietania; predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu; predpis L 6 Prevádzka lietadiel; predpis L 8/A Letová spôsobilosť lietadiel;
 • letecký predpis L 16;
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010.

Ing. Petr Němec
Pre náš dom, o.z.